ตอนที่ 1
คำปรารภ "จุไรท่องเที่ยวดวงดาวต่างๆ"


ตอนที่ 2
นิทานตัวอย่างเรื่อง “หนู 3 ตัว"
ผู้จัดทำ ตอนที่ 1-2 : คุณอภิชาติ ศัพท์สุวรรณ์ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ป่น) เว็บ tpa.or.th.."

จาก http://www.watthasung.com

Comment

Comment:

Tweet